Billeder (4)
Nic Christiansen CSR
Nic Christiansen CSR
Nic Christiansen CSR
Pladesmed

Samfundsansvar (CSR)

For beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel henvises til hjemmesidens område ”Forretningen” www.nc.dk/forretningen.

Overordnet tror vi på at behandle hinanden ordentligt, at opføre os ansvarligt og at drive vores forretning forsvarligt. Dette er en integreret del af vores virksomhedskultur, noget som vi stræber efter hver dag. Det kommer før andet. 

Når vi i dag arbejder med Corporate Social Responsibility (CSR) som en del af virksomhedens strategi, er det for at sikre at ordentligheden, ansvarligheden og forsvarligheden sættes i system, for at vi kan synliggøre og fastholde handlinger og aktiviteter, som vi ønsker skal kendetegne vores virksomhed. 

Desuden skal CSR-arbejdet tilsikre, at vi i forbindelse med vores udvidelse af virksomheden kan fastholde disse elementer af vores forretning, sammen med vores værdier for virksomheden, i de nye enheder, som vi køber eller opretter. 

Vi arbejder med tre grundlæggende afsæt for i vores CSR-arbejde: Etik, medarbejdere og klimaforhold samt menneskerettigheder, som sammen med vores koncernværdier danner fundamentet for vores tilgang til CSR og ansvarlig forretningsdrift.

Etik 
Etik er vores samlede betegnelse for aktiviteter, der tilsikrer, at vi driver vores forretning således vi altid overholder gældende lovgivning, retningslinjer, sikkerhedsbestemmelser, m.v. Heri ligger vores ansvarlighed over for vores kunder, omgivende samfund og samarbejdspartnere. Vores etiske retningslinjer baseres på de internationale principper der er beskrevet i UN Global Compact principperne.

Der er formuleret en række etiske principper i form af et Code of Conduct, som er vores fælles grundlag for god adfærd i Nic Christiansen Gruppen.

Nic Christiansen Gruppen har en intern compliance afdeling, der blandt andet skal sikre, at ingen af virksomhedens medarbejdere giver eller modtager uberettigede fordele til eller fra ansatte i private virksomheder eller offentlige institutioner, såvel i Danmark som i udlandet.

Der er et afsnit til sidst om menneskerettigheder.

Medarbejderforhold
Koncernens medarbejdere har gennem mange år i bilbranchen opbygget en betydelig og unik viden om branchens forhold. Spændende arbejdsopgaver og interessante produkter bidrager sammen med en god personalepolitik til at tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer.

Årlige personaleudviklingssamtaler og måling af medarbejdertilfredsheden overvåger løbende trivslen og vidensressourcerne i forhold til eksisterende og kommende arbejdsopgaver.
Der afholdes løbende efteruddannelse inden for lederudvikling og personlig viden, ligesom koncernen følger den af producenterne planlagte faglige udvikling.

I koncernen er vi ambitiøse. Der en uformel omgangstone, og det er et sted, hvor tingene til tider går stærkt. Dette stiller krav til den enkelte medarbejder, krav om at være fleksibel og forandringsvillig. Krav om at man ikke bare kan, men bør ytre sig konstruktivt om, hvordan vi løser vores opgaver bedst muligt, om hvordan vi udfylder vores fulde potentiale. Samtidigt har vi fokus på det 'hele' menneske og balance i livet. Vi ønsker at passe på vores medarbejdere, så de kan passe på koncernen. Vi fokuserer på et sikkert arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. Vi ønsker at bidrage til vores medarbejderes udvikling, så de er rustet til både opgaverne i dag og i fremtiden, og vi tager ansvar for at uddanne nye medarbejdere til den branche, vi arbejder i.

Arbejdsmiljøorganisation
I Nic Christiansen Gruppen er der etableret en arbejdsmiljøorganisation i henhold til de gældende regler. Den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation er bragt helt ud i de enkelte funktioner og afdelinger.

Psykisk arbejdsmiljø
Det psykiske arbejdsmiljø i Nic. Christiansen Gruppen sikres gennem virksomhedens arbejdsmiljø organisation, som arbejder målrettet med årlige temaer, der skal være med til at fastholde og øge trivslen i organisationen. 

Fysisk arbejdsmiljø
Det fysiske arbejdsmiljø sikres gennem den lokale arbejdsmiljø repræsentant samt den obligatoriske arbejdspladsvurdering (APV), som bliver afviklet digitalt af den centrale HR afdeling. Herudover foretages der en nøje overvågning af sygdomsstatistikker og personaleomsætning med henblik på at yde eventuel nødvendig hjælp og bistand til berørte medarbejdere.

Sundhedsforsikring
For at medvirke til et så kortvarigt sygdoms-/skadesforløb som muligt har Nic Christiansen Gruppen etableret en sundhedsforsikring for medarbejderne, der dækker en lang række former for sygdomme og skader samt følgevirkninger heraf.

Hjertestartere
Der er på alle koncernens lokationer opsat hjertestartere samt forbindingskasser på strategiske steder i bygningerne.

Tiltagene har medført en positiv påvirkning af medarbejdernes trivsel.

Miljø- og klimaforhold
Koncernen har tilrettelagt sin miljøpolitik, så den i videst mulige omfang tager hensyn til miljøet og lever op til kravene i lovgivningen. Der føres en miljøansvarlig politik, som kendetegnes ved genanvendelse, energibesparelse og brændstofeffektive biler. Det tilstræbes at genbruge mest muligt af de materialer, der forbruges/anvendes i forbindelse med koncernens produktion, og der benyttes miljøsikring i forbindelse med alle de stoffer, der anvendes.

Affaldshåndtering
Nic Christiansen Gruppen lever op til de gældende regler for håndtering af farligt affald, bortskaffelse af brugt IT udstyr mv. Herudover sorteres alt papir dagligt fra dagrenovation til genbrug.
Energibesparende foranstaltninger

Nic Christiansen Gruppen udskifter løbende installationer til moderne og energirigtige løsninger for at spare energi og reducere CO2 udslip fra den daglige drift.
Samtlige ejendomme gennemgås jævnligt med henblik på at kortlægge muligheder for reduktion af energiforbruget.
Brændstofeffektive biler

Nic Christiansen Gruppens leverandører i import og detail udvikler biler, som er brændstofeffektive og med fokus på lav CO2-udledning såvel som et lavt brændstofforbrug. Volkswagen lancerer fortsat ny teknologi, senest Hybrid-teknologiske biler, der udnytter kombinationen af batterier og effektive motorer. Også elbiler samt biler drevet af naturgas udvikles løbende. 

Skrotning og genanvendelse
Nic Christiansen Gruppens har lavet en samlet aftale med firmaet Stena Jern og Metal om genanvendelse af udrangerede køretøjer. Stena modtager og behandler jern- og metalskrot med henblik på oparbejdning til nye produkter. Stena tilsikrer, at minimum 80% af køretøjets oprindelige vægt genanvendes eller nyttiggøres på bedst mulige måde.

Der er ikke, udover ovenstående, vedtaget en specifik klimapolitik.

Internationale principper 
NCG baserer sit arbejde med ansvarlighed på internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Grundlaget for disse principper findes i UN Global compact principperne. Disse søges løbende efterlevet og indeholdt i retningslinjer og politikker i hele koncernen. Principperne kan ses her >>

Menneskerettigheder
Koncernen har interne retningslinjer og målsætninger, således at der arbejdes i et sikkert og sundt arbejdsmiljø med respekt for menneskerettigheder. Ved import fra udlandet, sikrer virksomheden sig at der ikke gøres brug af børne- og tvangsarbejde i produktionen af de varer virksomheden aftager. Indkøbsansvarlige medarbejdere er desuden trænet i at spotte og imødegå korruption og bestikkelse.

Vores fokus på menneskerettigheder har betydet, at vores leverandører ligeledes er opmærksomme på menneskerettigheder.

KPI’er
Koncernen anvender ikke ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer.

Adresse: Sjællandsvej 1 · 6000 Kolding · Danmark · Telefon: (+45)7015 1599 · E-Mail: mail@nc.dk · CVR-numre 
Historien om Nic. Christiansen Gruppen begyndte i 1967 med importen af BMW. 
I dag er hovedaktiviteterne i koncernen importen af Hyundai, Honda, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet, NCG Finans.
 
Nic. Christiansen Gruppen opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum.