Billeder (4)
Nic Christiansen CSR
Nic Christiansen CSR
Nic Christiansen CSR
Pladesmed

Samfundsansvar (CSR)

Overordnet tror vi på at behandle hinanden ordentligt, at opføre os ansvarligt og at drive vores forretning forsvarligt. Dette er en integreret del af vores virksomhedskultur, noget som vi stræber efter hver dag. Det kommer før andet. 

Når vi i dag arbejder med Corporate Social Responsibility (CSR) som en del af virksomhedens strategi, er det for at sikre at ordentligheden, ansvarligheden og forsvarligheden sættes i system, for at vi kan synliggøre og fastholde handlinger og aktiviteter, som vi ønsker skal kendetegne vores virksomhed. 

Desuden skal CSR-arbejdet tilsikre, at vi i forbindelse med vores udvidelse af virksomheden kan fastholde disse elementer af vores forretning, sammen med vores værdier for virksomheden, i de nye enheder, som vi køber eller opretter. 

Vi arbejder med tre grundlæggende afsæt for i vores CSR-arbejde: Etik, medarbejdere og klimaforhold samt menneskerettigheder, som sammen med vores koncernværdier danner fundamentet for vores tilgang til CSR og ansvarlig forretningsdrift.

Etik 
Etik er vores samlede betegnelse for aktiviteter, der tilsikrer, at vi driver vores forretning således vi altid overholder gældende lovgivning, retningslinjer, sikkerhedsbestemmelser, m.v. Heri ligger vores ansvarlighed over for vores kunder, omgivende samfund og samarbejdspartnere. Vores etiske retningslinjer baseres på de internationale principper der er beskrevet i UN Global Compact principperne. 

Medarbejderforhold
Koncernens medarbejdere har gennem mange år i bilbranchen opbygget en betydelig og unik viden om branchens forhold. Spændende arbejdsopgaver og interessante produkter bidrager sammen med en god personalepolitik til at tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer.

Årlige personaleudviklingssamtaler og måling af medarbejdertilfredsheden overvåger løbende trivslen og vidensressourcerne i forhold til eksisterende og kommende arbejdsopgaver.

Der afholdes løbende efteruddannelse inden for lederudvikling og personlig viden, ligesom koncernen følger den af producenterne planlagte faglige udvikling.

I koncernen er vi ambitiøse. Der en uformel omgangstone, og det er et sted, hvor tingene til tider går stærkt. Dette stiller krav til den enkelte medarbejder, krav om at være fleksibel og forandringsvillig. Krav om at man ikke bare kan, men bør ytre sig konstruktivt om, hvordan vi løser vores opgaver bedst muligt, om hvordan vi udfylder vores fulde potentiale. Samtidigt har vi fokus på det 'hele' menneske og balance i livet. Vi ønsker at passe på vores medarbejdere, så de kan passe på koncernen. Vi fokuserer på et sikkert arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. Vi ønsker at bidrage til vores medarbejderes udvikling, så de er rustet til både opgaverne i dag og i fremtiden, og vi tager ansvar for at uddanne nye medarbejdere til den branche, vi arbejder i.

Miljø- og klimaforhold
Koncernen har tilrettelagt sin miljøpolitik, så den i videst mulige omfang tager hensyn til miljøet og lever op til kravene i lovgivningen. Der føres en miljøansvarlig politik, som kendetegnes ved genanvendelse, energibesparelse og brændstofeffektive biler. Det tilstræbes at genbruge mest muligt af de materialer, der forbruges/anvendes i forbindelse med koncernens produktion, og der benyttes miljøsikring i forbindelse med alle de stoffer, der anvendes.

Internationale principper 
NCG baserer sit arbejde med ansvarlighed på internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Grundlaget for disse principper findes i UN Global compact principperne. Disse søges løbende efterlevet og indeholdt i retningslinjer og politikker i hele koncernen. Principperne kan ses her >>


Menneskerettigheder
Koncernen har interne retningslinjer og målsætninger, således at der arbejdes i et sikkert og sundt arbejdsmiljø med respekt for menneskerettigheder. Ved import fra udlandet, sikrer virksomheden sig at der ikke gøres brug af børne- og tvangsarbejde i produktionen af de varer virksomheden aftager. Indkøbsansvarlige medarbejdere er desuden trænet i at spotte og imødegå korruption og bestikkelse.

Adresse: Sjællandsvej 1 · 6000 Kolding · Danmark · Telefon: (+45)7015 1599 · E-Mail: mail@nc.dk · CVR-numre 
Historien om Nic. Christiansen Gruppen begyndte i 1967 med importen af BMW. 
I dag er hovedaktiviteterne i koncernen importen af Hyundai, Honda, SsangYong, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet, NCG Finans.
 
Nic. Christiansen Gruppen opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum og beskæftiger ca. 630 medarbejdere.
Nic christiansen