Samfundsansvar

Overordnet tror vi på at behandle hinanden ordentligt, at opføre os ansvarligt og at drive vores forretning forsvarligt. Dette er en integreret del af vores virksomhedskultur, noget som vi stræber efter hver dag. Det kommer før alt andet.
ESG-strategi

ESG-strategi

Når vi i dag arbejder med ESG som en del af virksomhedens strategi, er det for at sikre, at ordentligheden, ansvarligheden og forsvarligheden sættes i system, for at vi kan synliggøre og fastholde de handlinger og aktiviteter, som vi ønsker, skal kendetegne vores virksomhed.

ESG er en integreret del af vores koncernstrategi, og vi anser det som en naturlig del af at drive en ansvarlig forretning.

I 2023 introducerede vi vores første dedikerede ESG-strategi. Selvom arbejdet med initiativer omkring ESG ikke er nyt, danner strategien nu en mere fælles retning for koncernen og hjælper os med at fokusere der, hvor vi kan gøre den største forskel. 

ESG-rapport 2023

ESG-rapport 2023

Ordentlighed er en kerneværdi i Nic. Christiansen Gruppen - over for vores kunder, over for hinanden og over for vores omgivelser. Derfor ligger det os også på sinde at bidrage til den grønne omstilling af danskernes bilvaner og at tage socialt og ledelsesmæssigt ansvar over for vores omverden.

Se og læs mere om fokusområder, handlinger og målsætninger i vores ESG-rapport for 2023.

Læs ESG-rapporten her

ESG i Nic. Christiansen Gruppen

E 1440X810

Miljø i Nic. Christiansen Gruppen

Drivhusgas emissioner

Nic. Christiansen Gruppen har opsat konkrete mål for CO2 reduktioner frem mod 2030. Dette omhandler i første omgang CO2 fra egen drift (scope 1 og 2), mens der arbejdes på at etablere en CO2 baseline for aktiviteter i værdikæden.

Brændstofeffektive biler

Nic. Christiansen Gruppens leverandører udvikler biler, som er brændstofeffektive og med fokus på lav CO2-udledning såvel som et lavt brændstofforbrug. Disse leverandører lancerer fortsat ny teknologi, der forbedrer konventionelle brændstofmotorer, men udvikler også nye teknologier indenfor el, hybrid, brint og gas.

Affaldshåndtering

Nic. Christiansen Gruppen lever op til de gældende regler for håndtering af farligt affald, bortskaffelse af brugt IT udstyr, mv. Herudover sorteres alt papir dagligt fra dagrenovation til genbrug.

Energibesparende foranstaltninger

Nic. Christiansen Gruppen udskifter løbende installationer til moderne og energirigtige løsninger for at spare energi og reducere CO2-udslip fra den daglige drift af virksomheden. Samtlige ejendomme gennemgås jævnligt med henblik på at kortlægge muligheder for reduktion af energiforbruget.

Skrotning og genanvendelse

Nic. Christiansen Gruppens har lavet aftaler med firmaer om genanvendelse af udrangerede køretøjer. Firmaerne modtager og behandler jern- og metalskrot med henblik på oparbejdning til nye produkter. Firmaerne tilsikrer, at minimum 80% af køretøjets oprindelige vægt genanvendes eller nyttiggøres på bedst mulig vis.

Politikker

Koncernen har tilrettelagt sin arbejdsmiljøpolitik, samt miljø- og klimapolitik, så den i videst mulige omfang tager hensyn til både arbejdsmiljøet og miljøet, samtidig med, at den lever op til kravene i lovgivningen. Der føres en miljøansvarlig politik, som kendetegnes ved genanvendelse, energibesparelse og brændstofeffektive biler. Det tilstræbes at genbruge mest muligt af de materialer, der forbruges/anvendes i forbindelse med koncernens produktion, og der benyttes miljøsikring i forbindelse med alle de stoffer, der anvendes.

S 1440X810

Sociale forhold og medarbejderforhold

Koncernens medarbejdere har gennem mange år i bilbranchen opbygget en betydelig og unik viden om branchens forhold. Spændende arbejdsopgaver og interessante produkter bidrager sammen med en god personalepolitik til at tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer.

Medarbejdertilfredshed

Årlige personaleudviklingssamtaler og måling af medarbejdertilfredsheden er nogle af de værktøjer, som vi benytter til at overvåge løbende trivslen og vidensressourceri forhold til eksisterende og kommende arbejdsopgaver.

Lederudvikling

Der afholdes løbende efteruddannelse inden for lederudvikling og personlig viden, ligesom koncernen følger den af producenterne planlagte faglige udvikling.

Fælles ansvar

I koncernen er vi ambitiøse. Der er en uformel omgangstone, og det er et sted, hvor tingene til tider går stærkt. Dette stiller krav til den enkelte medarbejder; krav om at være fleksibel og forandringsvillig. Krav om at man ikke bare kan, men bør ytre sig konstruktivt om, hvordan vi løser vores opgaver bedst muligt, om hvordan vi udfylder vores fulde potentiale. Samtidigt har vi fokus på det 'hele' menneske og balance i livet. Vi ønsker at passe på vores medarbejdere, så de kan passe på koncernen. Vi fokuserer på et sikkert arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. Vi ønsker at bidrage til vores medarbejderes udvikling, så de er rustet til både opgaverne i dag og i fremtiden, og vi tager ansvar for at uddanne nye medarbejdere til den branche, vi arbejder i.

Sundhedsforsikring

Forat medvirke til et så kortvarigt sygdoms-/skadesforløb som muligt har Nic. Christiansen Gruppen etableret en sundhedsforsikring for medarbejderne, der dækker en lang række former for sygdomme og skader samt følgevirkninger heraf.

G 1440X810

Ledelse

Etik

Etik er vores samlede betegnelse for aktiviteter, der tilsikrer, at vi driver vores forretning således, at vi altid overholder gældende lovgivning, retningslinjer, sikkerhedsbestemmelser, m.v. Heri ligger vores ansvarlighed over for vores kunder, omgivende samfund og samarbejdspartnere. Vores etiske retningslinjer baseres på de internationale principper, der er beskrevet i UN Global Compact-initiativet.
Der er formuleret en række etiske principper i form af et Code of Conduct, som er vores fælles grundlag for god adfærd i Nic. Christiansen Gruppen.

Nic. Christiansen Gruppen har en intern compliance afdeling, der blandt andet skal sikre, at ingen af virksomhedens medarbejdere giver, eller modtager, uberettigede fordele til, eller fra, ansatte i private virksomheder eller offentlige institutioner i Danmark såvel som i udlandet.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøorganisation

I Nic. Christiansen Gruppen er der etableret en arbejdsmiljøorganisation i henhold til de gældende regler. Den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation er bragt helt ud i de enkelte funktioner og afdelinger.

Både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø sikres gennem arbejdsmiljøorganisationen samt løbende arbejdspladsvurdering (APV). Herudover foretages der en nøje overvågning af sygdomsstatistikker og personaleomsætning med henblik på at yde eventuel nødvendig hjælp og bistand til berørte medarbejdere.

Internationale principper 

NCG baserer sit arbejde med ansvarlighed på internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, samt for miljø og anti-korruption.
Grundlaget for disse principper findes i UN Global Compact-initiativet. Disse søges løbende efterlevet og indeholdt i retningslinjer og politikker i hele koncernen. Principperne kan ses her:

Bekæmpelse af korruption og bestikkelse

Vi har en nultolerance mod korruption, bestikkelse og andre former for uetisk adfærd. Ligeledes accepterer vi ikke korruption eller bestikkelse i form af at give eller modtage betaling, der kan have indflydelse på adfærd fra offentlige eller kommercielle partnere, der kan medføre en uetisk eller ulovlig, konkurrencemæssig fordel. 

For at sikre, at vores medarbejdere er opdateret på vores forventninger, er emnet ”konkurrencelov” en del af vores Awareness-træningsprogram. 

Menneskerettigheder

Koncernen har interne retningslinjer og målsætninger, således at der arbejdes i et sikkert og sundt arbejdsmiljø med respekt for menneskerettigheder. 
Virksomheden har interne retningslinjer og målsætninger, således at der arbejdes i et sikkert og sundt arbejdsmiljø med respekt for menneskerettigheder.

Whistleblower

NCG har siden 2016 haft en whistleblower-ordning, hvor man med fuld anonymitet kan indberette relevante sager. Ordningen har siden etableringen været en væsentlig prioritering hos topledelsen. Alle medarbejdere har adgang til denne via vores intranet.