Samfundsansvar

Overordnet tror vi på at behandle hinanden ordentligt, at opføre os ansvarligt og at drive vores forretning forsvarligt. Dette er en integreret del af vores virksomhedskultur, noget som vi stræber efter hver dag. Det kommer før alt andet.

Når vi i dag arbejder med Corporate Social Responsibility (CSR) som en del af virksomhedens strategi, er det for at sikre, at ordentligheden, ansvarligheden og forsvarligheden sættes i system, for at vi kan synliggøre og fastholde de handlinger og aktiviteter, som vi ønsker skal kendetegne vores virksomhed. 

Desuden skal CSR-arbejdet tilsikre, at vi i forbindelse med vores udvidelse af virksomheden kan fastholde disse elementer af vores forretning, sammen med vores værdier for virksomheden, i de nye enheder, som vi køber eller opretter. 

Vi arbejder med disse grundlæggende afsæt i vores CSR-arbejde: Etik, Sociale forhold og medarbejderforhold, Miljøforhold og klimapåvirkninger, Internationale principper, som sammen med vores koncernværdier danner fundamentet for vores tilgang til CSR og ansvarlig forretningsdrift.

Forretningsmodel
Virksomhedens forretningsmodel består i salg af biler, serviceydelser og reservedele, samt leasing og finansieringsløsninger. Virksomheden køber varer i Danmark såvel som andre lande.

Oplysning om processer for nødvendig omhu
Generelt drives virksomheden efter gode og sunde principper, som også indebærer, at virksomheden skal bidrage til det omgivende samfund, samtidig med at medarbejderne fastholdes og trives i virksomheden.

Overordnet tror vi på at behandle hinanden ordentligt, at opføre os ansvarligt og at drive vores forretning forsvarligt. Dette er en integreret del af vores virksomhedskultur, noget som vi stræber mod hver dag.

Det kommer før alt andet.

Oplysning om ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer
Virksomheden anvender ikke ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer.

Etik

Etik er vores samlede betegnelse for aktiviteter, der tilsikrer, at vi driver vores forretning således, at vi altid overholder gældende lovgivning, retningslinjer, sikkerhedsbestemmelser, m.v. Heri ligger vores ansvarlighed over for vores kunder, omgivende samfund og samarbejdspartnere. Vores etiske retningslinjer baseres på de internationale principper, der er beskrevet i UN Global Compact-initiativet.

Der er formuleret en række etiske principper i form af et Code of Conduct, som er vores fælles grundlag for god adfærd i Nic. Christiansen Gruppen.

Nic. Christiansen Gruppen har en intern compliance afdeling, der blandt andet skal sikre, at ingen af virksomhedens medarbejdere giver, eller modtager, uberettigede fordele til, eller fra, ansatte i private virksomheder eller offentlige institutioner i Danmark såvel som i udlandet.

Sociale forhold og Medarbejderforhold

Koncernens medarbejdere har gennem mange år i bilbranchen opbygget en betydelig og unik viden om branchens forhold. Spændende arbejdsopgaver og interessante produkter bidrager sammen med en god personalepolitik til at tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer.

Årlige personaleudviklingssamtaler og måling af medarbejdertilfredsheden er nogle af de værktøjer, som vi benytter til at overvåge løbende trivslen og vidensressourcer i forhold til eksisterende og kommende arbejdsopgaver.

Der afholdes løbende efteruddannelse inden for lederudvikling og personlig viden, ligesom koncernen følger den af producenterne planlagte faglige udvikling.

I koncernen er vi ambitiøse. Der er en uformel omgangstone, og det er et sted, hvor tingene til tider går stærkt. Dette stiller krav til den enkelte medarbejder; krav om at være fleksibel og forandringsvillig. Krav om at man ikke bare kan, men bør ytre sig konstruktivt om, hvordan vi løser vores opgaver bedst muligt, om hvordan vi udfylder vores fulde potentiale. Samtidigt har vi fokus på det 'hele' menneske og balance i livet. Vi ønsker at passe på vores medarbejdere, så de kan passe på koncernen. Vi fokuserer på et sikkert arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. Vi ønsker at bidrage til vores medarbejderes udvikling, så de er rustet til både opgaverne i dag og i fremtiden, og vi tager ansvar for at uddanne nye medarbejdere til den branche, vi arbejder i.

Sundhedsforsikring
For at medvirke til et så kortvarigt sygdoms-/skadesforløb som muligt har Nic. Christiansen Gruppen etableret en sundhedsforsikring for medarbejderne, der dækker en lang række former for sygdomme og skader samt følgevirkninger heraf.

Hjertestartere
Der er på alle koncernens lokationer opsat hjertestartere samt forbindingskasser på strategiske steder i bygningerne.

Tiltagene har medført en positiv påvirkning på medarbejdernes trivsel.

Politik
Virksomheden har interne retningslinjer og målsætninger vedrørende medarbejdertrivsel og udvikling.

Handlinger
Virksomheden gennemfører sine interne retningslinjer gennem ledelsessystemer og kontrolsystemer.

Årlige personaleudviklingssamtaler bidrager til løbende overvågning af trivslen i virksomheden.

Risici
Da virksomheden de sidste år er vokset betydeligt, også i medarbejderstaben, har virksomheden identificeret det som en potentiel risiko, at virksomheden ikke allokerer tilstrækkelige ressourcer til at integrere nye medarbejdere hurtigt og effektivt nok.

Resultater
Virksomheden anser det løbende arbejde med sociale forhold og medarbejderforhold som medvirkende til at virksomheden opfattes som en attraktiv arbejdsplads.

Arbejdsmiljø samt miljø- og klimaforhold

Arbejdsmiljøorganisation
I Nic. Christiansen Gruppen er der etableret en arbejdsmiljøorganisation i henhold til de gældende regler. Den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation er bragt helt ud i de enkelte funktioner og afdelinger.

Psykisk arbejdsmiljø
Det psykiske arbejdsmiljø i Nic. Christiansen Gruppen sikres gennem virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, som arbejder målrettet med årlige temaer, der skal være med til at fastholde og øge trivslen i organisationen. 

Fysisk arbejdsmiljø
Det fysiske arbejdsmiljø sikres gennem den lokale arbejdsmiljørepræsentant, samt den obligatoriske arbejdspladsvurdering (APV), som bliver afviklet digitalt af den centrale HR afdeling. Herudover foretages der en nøje overvågning af sygdomsstatistikker og personaleomsætning med henblik på at yde eventuel nødvendig hjælp og bistand til berørte medarbejdere.

Affaldshåndtering
Nic. Christiansen Gruppen lever op til de gældende regler for håndtering af farligt affald, bortskaffelse af brugt IT udstyr, mv. Herudover sorteres alt papir dagligt fra dagrenovation til genbrug.

Energibesparende foranstaltninger
Nic. Christiansen Gruppen udskifter løbende installationer til moderne og energirigtige løsninger for at spare energi og reducere CO2-udslip fra den daglige drift af virksomheden.
Samtlige ejendomme gennemgås jævnligt med henblik på at kortlægge muligheder for reduktion af energiforbruget.

Brændstofeffektive biler
Nic. Christiansen Gruppens leverandører udvikler biler, som er brændstofeffektive og med fokus på lav CO2-udledning såvel som et lavt brændstofforbrug. Disse leverandører lancerer fortsat ny teknologi, der forbedrer konventionelle brændstofmotorer, men udvikler også nye teknologier indenfor el, hybrid, brint og gas.

Skrotning og genanvendelse
Nic. Christiansen Gruppens har lavet aftaler med firmaer om genanvendelse af udrangerede køretøjer. Firmaerne modtager og behandler jern- og metalskrot med henblik på oparbejdning til nye produkter. Firmaerne tilsikrer, at minimum 80% af køretøjets oprindelige vægt genanvendes eller nyttiggøres på bedst mulig vis.

Politik
Koncernen har tilrettelagt sin arbejdsmiljøpolitik, samt miljø- og klimapolitik, så den i videst mulige omfang tager hensyn til både arbejdsmiljøet og miljøet, samtidig med, at den lever op til kravene i lovgivningen. Der føres en miljøansvarlig politik, som kendetegnes ved genanvendelse, energibesparelse og brændstofeffektive biler. Det tilstræbes at genbruge mest muligt af de materialer, der forbruges/anvendes i forbindelse med koncernens produktion, og der benyttes miljøsikring i forbindelse med alle de stoffer, der anvendes.

Handlinger
Nic. Christiansen Gruppen er opmærksom på, at energi er en sparsom ressource, og vi forsøger at nedbringe vores energiforbrug i forretninger, værksteder og kontorer. Vi søger at genbruge flest muligt af de materialer, som vi forbruger/anvender i forbindelse med vores produktion, og vi arbejder mod miljøsikring i forbindelse med alle farlige og forurenende stoffer vi anvender i arbejdet.
Virksomheden lever op til gældende regler for håndtering af farligt affald samt bortskaffelse af brugt IT udstyr mv. Virksomheden gennemfører nødvendige investeringer for at mindske energiforbruget.

Risici
Virksomheden har identificeret risikoen for ikke at implementere nye initiativer, der sparer ressourcer, hurtigt nok.

Resultater
Virksomhedens energiforbrug er blevet reduceret.

Internationale principper 

NCG baserer sit arbejde med ansvarlighed på internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, samt for miljø og anti-korruption.

Grundlaget for disse principper findes i UN Global Compact-initiativet. Disse søges løbende efterlevet og indeholdt i retningslinjer og politikker i hele koncernen. Principperne kan ses her:

Bekæmpelse af korruption og bestikkelse
Politik

Virksomheden anvender ikke bestikkelse og undgår korruption af enhver art.

Handling
Indkøbsansvarlige medarbejdere er trænet i at spotte og imødegå korruption og bestikkelse, og de er bevidste om at undgå korruption og bestikkelse af enhver art, samt sikre, at hvidvaskreglerne overholdes.

Risici
Virksomheden har opdaget risikoen for ikke at være i stand til at kunne identificere, hvorvidt især anti-korruptionsregler følges. Dette gælder primært i relationen mellem virksomhedens leverandør og dennes underleverandør, når der foregår handel på tværs af forskellige lande.

Resultater
Resultatet af arbejdet med korruption, bestikkelse og hvidvaskreglerne har medført, at korruption, bestikkelse og hvidvask  er ikke-eksisterende i virksomheden.

Menneskerettigheder
Koncernen har interne retningslinjer og målsætninger, således at der arbejdes i et sikkert og sundt arbejdsmiljø med respekt for menneskerettigheder. 

Politik
Virksomheden har interne retningslinjer og målsætninger, således at der arbejdes i et sikkert og sundt arbejdsmiljø med respekt for menneskerettigheder.

Handling
Virksomheden sikrer, via dens kultur og complianceapparat, at menneskerettighederne overholdes.

Risici
Virksomheden har identificeret en risiko for at leverandører og underleverandører ikke efterlever menneskerettighederne.

Resultater
Menneskerettigheder efterleves overalt i vores virksomhed i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Baltikum.

Det fortsatte CSR-arbejde

Koncernen vil fortsat have fokus på at fremme brugen af miljøvenlige teknologier og materialer.
Koncernen følger desuden de CSR-tiltag, som udstikkes af koncernens samarbejdspartnere, herunder især
bilproducenter og –importører.